Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Studeo aktivoi! Selvitys Studeon käytöstä

Toteutimme talvella 2016 verkossa kyselyn, jossa halusimme selvittää, miten Studeota käytetään sekä, kuinka käyttäjät kokevat Studeon käytön. Kysely kohdennettiin 125:lle aktiivikäyttäjälle ja heidän opiskelijoilleen.

Kyselyyn vastasi 50 opettajaa ja 537 opiskelijaa lukioista (82%) ja yläkouluista (18%) ympäri Suomea. Halusimme selvittää, miten hyvin Studeo sisältöineen kykenee tukemaan itseohjautuvaa, myös taitoja (21ct skills) kehittävää oppimista, ja erityisesti, aktivoiko se opiskelijoita oppimaan merkityksellisellä tavalla ja ottamaan enemmän vastuuta opiskelustaan. Opettajien haastattelujen ja kyselyn perusteella näin todellakin on!

65% opettajista koki Studeon vaikuttaneen oppimistuloksiin erittäin positiivisesti tai positiivisesti. Vain kaksi vastaajaa koki sen vaikuttaneen negatiivisesti. Selkein vaikutus Studeon käytöllä on ollut opiskelijoiden aktiivisuuteen. He tekevät selvästi enemmän töitä kuin aiemmin (8,4/10=merkittävästi) ja tämä näkyy kokeilujen mukaan myös Abitti-kokeiden tuloksissa.

Merkittävin vaikutus Studeon kokonaisuuden käytöllä näyttää olevan opettajien mukaan teknologian käyttötaitojen, itseohjautuvan opiskelun ja yksilöllisen etenemisen sekä tiedon hankinnan ja rakentelun taitojen kehittymiseen. Harjoituksia on rakennettu tukemaan nimenomaan näitä taitoja ja kokonaisuus on luotu tukemaan itsenäistäkin etenemistä.

Kun opiskelija tekee harjoituksia, saavat opettaja ja opiskelija välittömän näkymän hänen etenemisestään eri osa-alueilla. Tämä mahdollistaa paremmin eriyttämisen ja yksilöllisen ohjauksen.

Miten Studeon kokonaisuus tukee seuraavaa toimintaa? 1=ei lainkaan, 4=paljon

Jakson alkumetreiltä asti tiedän, kuka tarvitsee tukea ja kuka voi edetä omaa tahtiaan lisämateriaaleihin.

Jatkuva arviointi ja mahdollisuus yksilölliseen palautteen antamiseen luo puitteet myös laajempien ryhmien hallinnalle, kun opettajalla on laaja kokonaiskuva opiskelijoiden etenemisestä niin opiskelijoiden tekemien itsearviointien kuin heidän tuottamiensa harjoitusten ja koevastausten pohjalta.

Opiskelijoiden työskentelyn ja oppimisen seuranta on erittäin helppoa. Kukaan opiskelija ei ole “näkymätön” toisin kuin perinteisessä tilanteessa, jossa vain jotkut osallistuvat.

MITEN STUDEOTA SITTEN KÄYTETÄÄN?

Studeon käyttö muuttaa kyselyn mukaan niin opiskelijoiden kuin opettajien toimintaa. Opiskelijat toimivat itsenäisemmin ja aktiivisemmin, tehden selvästi enemmän töitä. Opettajalle taas jää aikaa ohjata yksilöllisesti ohjauksen tarpeessa olevia opiskelijoita, toisten edetessä itsenäisesti. 80% vastaajista totesi opiskelijoiden toimivan koneiden ääressä 30-70% oppitunnista. Eli jatkuvasti ei olla ruudun äärellä, vaan kynä ja paperi sekä kasvokkaiset keskustelut ovat edelleen vahvasti osa oppituntia.

Vaikka sisältöjä on valmiina ja verkkoon linkitettyinä hyvinkin runsaasti ja riittävästi, 70% opettajista on muokannut oppikirjan sisältöjä ja 82% on lisännyt omia tehtäviä oppikirjaan. Sisältöjä ja harjoituksia ei kuitenkaan ole lisätty merkittäviä määriä. 53% on kohdentanut eri harjoituksia eri opiskelijoille, eli eriyttänyt harjoitusten avulla opetustaan.

Minulle jää enemmän aikaa auttaa/ohjata jokaista oppilasta erikseen. Oppilaat myös pyytävät “apua” rohkeammin, koska minulla on aikaa kierrellä luokassa.

Opettajat hyödynsivät kohtuullisen kattavasti Studeon eri ominaisuuksia. Varsinkin lukion opettajat toteuttivat melko paljon sähköisiä kokeita, vaikka moni totesi, että osaamisesta tulee jopa parempi kuva harjoitusten ja jatkuvan arvioinnin kautta. Myös itsearviointitoiminnallisuutta käytettiin kohtalaisesti. Opettajan työmäärää Studeon käyttö ei näyttäisi kovin paljoa lisäävän, osalla myös vähentävän. (4,9/10, 1= ei lainkaan, 10= merkittävästi). Mahdollisuus tarjota tehtäviä opiskelijoiden kesken vertailtaviksi tuki varmasti myös opettajan työtä.

Sähköisen oppimateriaalin yksi tavoite on haastaa vanha tietokäsitys. Oppikirja ei saisi olla tietokirja, joka sisältää kaiken ”tarvittavan tiedon” valmiina, vaan opiskelijaa tulisi haastaa rakentamaan tietoa itsenäisesti, eri lähteistä tulkiten ja tieoa yhdessä toisten oppijoiden kanssa yhdistäen.

Opiskelijoiden tottumukset. Se, että aiemmin on riittänyt, että kuuntelee ja lukee kokeisiin.

Kaikki opiskelijat eivät olleet tähän valmiita, vaan odottivat kaiken tiedon löytyvän välittömästi ja valmiina:

…Studeo sanoo haista ***** ja laittaa sinut etsimään tiedot itse.

vaikka useammalle uusi opiskelutapa oli tervetullut:

Se että täytyy itse etsiä tietoa netistä tai kirjan muista kappaleista oli hyödyllistä näin tuli kerrata muitakin asioita kuin vain sillä hetkellä olevaa kappaletta.

Opettajat näkivät Internetin sisältöjen linkittymisen oppikirjaan suurena etuna, joka erityisesti loi mahdollisuuksia soveltamiseen. Opiskelijat hakevat aiempaa enemmän tietoa ja ulkopuolisista lähteistä.

..hyvä minun mielestä koska netti on lähellä ja sieltä saa lisää tietoa heti oppimastani asiasta. Uskon että pian kaikissa kouluissa opiskellaan sähköisesti.

Oppikirja ei siis rajoitu siihen, miltä se ensinäkemältä näyttää. Lukeminen ei myöskään näytä vähentyneen, ja opiskelijat tuottavat tietoa aiempaa enemmän oma-aloitteisesti, totesi eräs opettaja. Opiskelijoiden lukeminen muuttuu alleviivaus- ja kommentoitntitoiminnallisuuden myötä aktiivisemmaksi, kun he myös samalla tuottavat muistiinpanoja aiheeseen liittyen sisällön vierestä löytyvään muistioon.

Olin todella skeptinen verkkokirjoja kohtaan, mutta olin lopulta kuin puulla päähän lyöty.…näen opettajan diat ja voin alleviivata ja poistaa tai muuttaa alleviivauksia kun siltä tuntuu. Tästä on ollut todella suuri apu opiskelussa!

Myös mediamuotojen käyttö miellytti:

Useat eri lähteet tukevat oppimista, ja on mahtavaa, miten Studeo tuo lisämateriaalit helposti saataville. Sähköiseen ympäristöön saatavat videot ja animaatiot ovat suuri plussa.

Opiskelijoiden mielestä suurin ongelma sähköisten materiaalien osalta on ruudulta lukemisen haasteet. Tämä näyttää vastausten vertailun perusteella koskevan erityisesti niitä, jotka eivät olleet aktivoituneet tekemään harjoituksia yhtä paljon kuin opiskelijatoverinsa, vaan pyrkivät lukemaan kirjan kokonaisuudessaan koeviikolla. Tätä silmällä pitäen tuotammekin mahdollisuuden tulostaa pelkkä leipäteksti Studeosta, vaikka tämän opiskelutavan tukeminen ei olekaan Studeon lähtökohtana. Kaikille opiskelijoille vastuun ottaminen ei ole itsestään selvää, vaan sitä pitää harjoitella.

MITEN STUDEO TUKEE OPS:N TAVOITTEITA?

Lähes kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että Studeo aktivoi opiskelijoita vähintääkin kohtalaisesti ja se myös näyttää lisäävän yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksia ja opettajalla jää aikaa tukea yksilöllistä etenemistä. Opettajan käsitys opiskelijoiden osaamisesta ja haasteista lisääntyy. Opiskelijat toimivat itsenäisemmin ja ottavat enemmän vastuuta opiskelustaan.

Miten Studeon käyttö on vaikuttanut oppimiseen ja opettamiseen? (1= ei lainkaan, 10=merkittävästi)

Oppii työskentelemään itsenäisesti ja ottamaan vastuuta oppimisestaan.

Luonnollisesti eniten vaikutusta sähköisellä kokonaisuudella on ollut teknologia- ja mediataitojen kehittämiseen, oma-aloitteisen toiminnan lisääntymiseen ja tiedon rakenteluun. Jatkuva arviointi ja oppimisesta saatava jatkuva palaute on yksi Studeon keskeisiä vahvuuksia. Näin myös opettajien ja opiskelijoiden mielestä. Monipuolinen ja jatkuva arviointi motivoi ja tuo mahdollisuuksia seurata omaa opiskeluaan. Opiskelijoita tällainen pelillinen arviointi myös selvästi koukuttaa tekemään yhä enemmän työtä oppimisen eteen. Moni heistä oli sitä mieltä, on reilumpaa, että jokaisen tunnin toiminnalla on merkitystä, eikä vain kokeilla. Näin he panostavat enemmän opiskeluun.

KOHTI UUTTA LUKUVUOTTA

Näyttää siis selvältä, että Studeo aktivoi opiskelijoita uudella tavalla. Se siirtää lukion painopistettä kokeista kokonaisvaltaisempaan opiskeluun jatkuvan arvioinnin tukemana. Samalla tulevaisuuden kannalta olennaiset taidot, kuten teknologian hyödyntäminen, informaatiotaidot ja tiedon rakentelu kehittyvät merkittävällä tavalla. Opiskelijat kykenevät toimimaan aiempaa yksilöllisemmin ja itseohjautuvammin. Haasteita edelleen on, varsinkin oppimiskäsityksen muutoksen näkökulmasta. Myös koulujen teknisessä varustuksessa on vielä valtavasti vaihtelua. Sähköinen kokonaisuus voi asettaa haasteita perinteisiin menetelmiin ja perinteiseen tietokäsitykseen tottuneille. Digiloikka otetaan kuitenkin varmoin askelin, erityisesti, jos sitä kyetään tukemaan pedagogisesti merkityksellisesti suunnitelluin tehtävin ja oppimista tukevin toiminnallisuuksin.

Peräti 96% opettajista olikin valmis suosittelemaan Studeota kollegoilleen. Kuten eräs opettaja toteaa:

Turhautuminen ja tyhjäkäynti muita opiskelijoita odotellessa ovat taakse jäänyttä elämää. Vihdoinkin pystyn helposti käyttämään ajankohtaista materiaalia opetuksessani ja mikä parasta opiskelijat tuovat ajankohtaista materiaalia opetukseen.

Miikka Salavuo