Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

RE2 Kristendomen i världen (GLP 2021) har publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

I Studeos läromedel RE2 Kristendomen i världen får de studerande bekanta sig med kristendomens uppkomst samt betydelse och inflytande i dagens värld. Läromedlet hjälper de studerande förstå vilken roll kristendomen haft och har i att forma kulturer, värderingar, samhällen och individers liv.

I läromedlet åskådliggörs hur kristendomen förgrenat sig i olika riktningar och tagit olika form på olika håll i världen. Vändpunkter i uppkomsthistorien samt de särdrag och etiska principer som kännetecknar kristendomen presenterats liksom även kristendomens samhällsinflytande. Läromedlet hjälper de studerande identifiera sådana drag gällande lära, etik och praktiskt liv som kännetecknar kristenheten.

Läromedlet utvecklar de studerandes kulturella multilitteracitet med hjälp av bland annat bilder, symboler och text. I materialet ingår autentiska källor och aktuellt medieinnehåll som levandegör såväl kristendomens historia som nutid. Det stora antalet uppgifter – både individuella och sådana som gärna kan göras i grupp – stöder de studerandes identitetsbygge. De stöder dem likaså när de bildar sig en egen världsåskådning och förbättrar deras förmåga att diskutera aktuella frågor som rör kristendom samt delta i dialogen mellan religioner och åskådningar. Läs mera!

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen.

Bekanta dig med läromedlet RE2 Kristendomen i världen (GLP 2021) här!