Kertaa yo-kokeisiin
Blogi

Formatiivinen arviointi osaksi arkea sähköisten oppimateriaalien avulla

Formatiivisen arvioinnin tarkoitus on aktivoida opiskelijaa, osallistaa häntä tarkkailemaan omaa oppimistaan sekä auttaa saavuttamaan tavoitteet. Sähköisissä oppimateriaaleissa oppimisprosessi tulee näkyväksi, jolloin sitä on helpompi tukea arvioinnin avulla. Kun osaaminen tulee jatkuvasti esille, oppimisen ongelmat tulevat näkyväksi oppimiprosessin aikana ja niihin voidaan puuttua aiempaa helpommin.

Formatiivisella arvioinnilla tarkoitetaan sitä, että opiskelija saa jatkuvaa ja ohjaavaa palautetta opiskelustaan. Formatiivisen arvioinnin on tarkoitus aktivoida opiskelijaa ja osallistaa häntä tarkkailemaan omaa oppimistaan. Formatiivinen arviointi myös ohjaa opiskelua niin, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Samalla formatiivinen arviointi auttaa tunnistamaan jo opiskelun aikana, mitä ongelmakohtia opiskeltavassa aiheessa on. Summatiivinen arviointi taas mittaa opiskelijan senhetkistä, yleensä sisältöihin liittyvää osaamista, esimerkiksi opintojakson päättävän kokeen avulla.

Tiheämmin pidetyt kokeet eivät ole formatiivista arviointia, vaikka joskus niin ymmärretäänkin. Summatiivinen arviointi on yleisempää, koska sen nähdään olevan välttämätöntä jatko-opintoihin hakeutumisen kannalta, ja se on myös tutumpaa esimerkiksi opiskelijoiden vanhemmille. Summatiivisen arvioinnin päätehtävänä on määritellä, pääseekö opiskelija kurssista läpi tai pääseekö hän opiskelemaan seuraavalle asteelle tai tiettyyn opiskelupaikkaan. Sitä on myös helpompi toteuttaa, mutta oppimistutkimuksessa formatiivisen arvioinnin on todettu olevan oppimisen kannalta hyödyllisempää.

Etäopetus on nostanut esiin summatiivisen arvioinnin ongelmia: summatiivinen arviointi vaatii kontrollia, mutta opiskelijoiden osaamista testataan kokeella tilanteessa, jota ei voi täysin valvoa. Tämä herättää tarpeen pohtia nykyistä arviointikulttuuria. Voisiko oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioida painottaen enemmän formatiivista arviointia, joka samalla tukisi paremmin oppimista?

Miten formatiivinen arviointi tukee oppimista sähköisissä oppimateriaaleissa?

Formatiivisen arvioinnin toteuttamisen ei tarvitse olla vaikeaa. Sähköisissä oppimateriaaleissa oppimisprosessi tulee näkyväksi, jolloin sitä on helpompi tukea arvioinnin avulla. Opettajan tulee toteuttaa formatiivinen arviointi niin, että opiskelijat ymmärtävät sen tarjoaman tiedon ja pystyvät sen avulla kehittämään osaamistaan. Sen lisäksi opiskelijan itsesäätelytaidot ja aiempi ymmärrys opittavasta asiasta vaikuttavat formatiivisen arvioinnin onnistumiseen. Formatiivisen arvioinnin tukemana opiskelija pysyy aktiivisena omassa oppimisessaan.

Studeon alustaan on kehitetty menetelmiä ja työkaluja formatiivisen arvioinnin helpottamiseksi. Oppimateriaalit on rakennettu tukemaan oppimista jatkuvana prosessina: Opiskelija asettaa yhdessä opettajan kanssa itselleen tavoitteita, joita hän arviointidatan tukemana tavoittelee. Opiskelija voi tehdä ensin aikaisempaa osaamista esiin tuovia tehtäviä ja saada käsityksen osaamisestaan opettajan tuella. Sen jälkeen opiskelija voi alkaa tehdä aloitustasoaan haastavampia tehtäviä.

Opettaja voi kohdistaa opiskelijalle sopivan tasoisia harjoituksia, kun osaamisen taso on selvinnyt arviointityökalujen avulla. Oppimisprosessin aikana opiskelija saa palautetta tehtävien lisäksi itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kautta. Niissäkin keskeistä on reflektointi, ei arvostelu. Myös keskustelutyökalua voidaan hyödyntää opiskelun reflektoinnissa.

Formatiivinen arviointi tukee taitojen ja sisältöjen oppimista koko oppimisprosessin ajan

Arviointi voi kohdistua sisältöosaamisen lisäksi myös laaja-alaisiin taitoihin. On tärkeää, että opiskelija saa opiskelustaan muutakin informaatiota kuin että “sait matematiikan kokeesta seiskan”. Studeon alustan arviointityökalut kertovat koko oppimisprosessin ajan, millä osa-alueilla – taidoissa tai sisällöissä – opiskelijalla on kehitettävää ja missä hän voisi siirtyä haastavampiin tehtäviin.

Opiskelijan motivaatiolla on suuri vaikutus formatiivisen arvioinnin onnistumiseen. Siksi olemmekin Studeolla myös yhdistäneet summatiivista ja formatiivista arviointia niin, että opettaja voi asettaa jatkuvan arvioinnin tuottamat pisteet vaikuttamaan loppuarvosanaan. Tämä voi innostaa opiskelijaa hankkimaan pisteitä ja tavoittelemaan tiettyä arvosanaa. Sen lisäksi opiskelija saa opiskelun aikana tietoa siitä, onko hän saavuttanut asetettuja tavoitteita ja miten niitä voisi saavuttaa. Vaikka arviointi tulee näkyviin opiskelijalle tutummassa numeraalisessa muodossa, on se luonteeltaan ohjaavaa, formatiivista. Keskiössä on oppimisprosessin tukeminen.

Studeon oppimateriaaleilla jatkuva, formatiivinen arviointi tukee myös opettajaa ja auttaa kehittämään opetusta. Harjoitukset-välilehdellä opettaja voi tarkastella, miten opiskelijat ovat suoriutuneet erityyppisistä tehtävistä. Näin opettaja voi esimerkiksi keskittää opetustaan sentyyppisiin tehtäviin, jossa opiskelijoilla on ollut eniten haasteita.

Sähköisten oppimateriaalien käyttö voi tukea arviointikulttuurin muutosta ja siirtymistä oppimista tukevaan formatiiviseen arviointiin. Kun osaaminen tulee jatkuvasti esille, oppimisen ongelmat tulevat näkyväksi oppimiprosessin aikana ja niihin voidaan puuttua aiempaa helpommin. Myös opiskelija oppii ymmärtämään paremmin arvioinnin merkityksen oppimista tukevana, eikä vain suorituskykyä mittaavana tekijänä. Se mahdollistaa yksityiskohtaisemman tarkastelun myös taitojen kehittymisen osalta ja siirtymisen kohti monipuolisempaa arvointia.

Miikka Salavuo

Johtava asiantuntija, Studeo Oy