Ruotsi

Ruotsi 1 – Här är jag! (POISTUVA TUOTE)

Niina Elf Claudia Larkka Annika Ruohonen Anu Takalo
8,50 € / oppilas

Tämä oppimateriaali poistuu myynnistä kevään 2019 aikana ja huhtikuussa 2019 julkaistava Ruotsi 6: Tillsammans i Norden korvaa sen.

Tässä peruskoulun ensimmäisessä ruotsin opintokokonaisuudessa oppilas tutustuu ruotsin kielen alkeisiin ja harjoittelee kertomaan perusasioita itsestään ruotsiksi. Kuudesluokkalainen pystyy toimimaan rutiininomaisissa tilanteissa ruotsin kielellä ja kirjoittamaan lyhyitä viestejä ruotsiksi. Hän tutustuu ja tulkitsee ajankohtaisia tekstejä eri viestintäkanavien kautta. Hän havainnoi jonkin verran ruotsin ja englannin lisäksi pohjoismaisten kielten yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän opettelee ruotsin ymmärrettävää ääntämistä. Monipuolisten aktivoivien harjoitusten avulla opiskelija harjaantuu ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, olemaan aktiivinen ja tukemaan opiskelukavereitaan sekä toimimaan ryhmässä. Materiaali perustuu Studeon 7. luokan Jag och mitt liv -pohjaan, josta se on muokattu, lyhennetty ja helpotettu ikätasolle sopivaksi.

Uuteen aiheeseen virittäydytään aihepiiriin tutustumalla, jonka jälkeen käydään lyhyitä dialogeja hahmojen Hugo (12 v.) ja Saga (13 v.) avulla. Tämän jälkeen käydään läpi uutta sanastoa ja kielen ilmiöitä. Sen jälkeen tulkitaan ja luetaan blogiteksti, jossa kyseistä sanastoa ja ilmiöitä käytetään. Blogiteksteissä Kassu eli Casper Virtanen kertoo elämästään. Sanastot ja blogitekstit kulkevat käsi kädessä ja kyseiset osiot voidaan myös käsitellä limittäin ja toisiaan saumattomasti tukien. Piilotuslaatikoista löytyy kielitietoutta ja kappalekohtaisia sanastoja. Sanastoa harjoitellaan myös Quizlet-korttien avulla. Tehtävissä tutustutaan aika ajoin erilaisiin autenttisiin teksteihin, kuviin ja videoihin. Linkkien kautta käydään Studeon ulkopuolisessa maailmassa. Oppilasta kannustetaan ottamaan asioista itse selvää, mutta häntä myös neuvotaan ja autetaan matkanvarrella erilaisin vihjein. Materiaali sisältää runsaasti äänitteitä: dialogit ja blogitekstit on luettu ääneen ja harjoituksissa on paljon kuullunymmärtämistehtäviä.

Aihepiirit:

 • itsestä kertominen: nimi, ikä, asuinpaikka
 • omasta perheestä kertominen: sukulaisuussanat
 • harrastukset ja vapaa-aika
 • koulunkäynti
 • koti: huoneet, huonekalut, värit
 • aika: kellonajat ja viikonpäivät
 • syntymäpäivät
 • musiikki
 • ruoka
 • pohjoismaisten kulttuurien elämään ja maantieteeseen tutustumista

Keskustelutilanteita:

 • tervehtiminen
 • itsensä esitteleminen
 • kuulumisten vaihtaminen
 • asuinpaikasta kysyminen ja sen kertominen
 • tapaamisen sopiminen
 • kaverin esitteleminen
 • toivotukset
 • onnitteleminen
 • viestin jättäminen

Kielenilmiöitä:

 • substantiivin yksikkö ja monikko
 • perusluvut
 • persoonapronominien subjekti- ja objektimuodot
 • kysymyssanat ja kysymyslause
 • preesens, verbien är ja har ero
 • s-genetiivi ja possessiivipronominit
 • päälauseen sanajärjestys
 • adjektiivin taivutus suvun ja luvun mukaan
 • prepositioita
 • apuverbit ja perusmuoto
 • vokaalien ja "suhu"-äänteen ääntäminen

Studeon B1-ruotsin oppimateriaalikokonaisuus:
Uuden OPS:n myötä B1-ruotsin opetus alkoi 6. luokalla syksyllä 2016. Studeon ruotsin sarja on uudistunut vastaamaan uuden OPS:n periaatteita seuraavasti:
 
Ruotsi 1, kuudennen luokan opetukseen, valmis
Ruotsi 2, luokat 7-8, valmis
Ruotsi 3, luokat 8-9, valmis 

Ruotsi 2 ja 3 materiaaleja on tarkoitus käyttää joustavasti yli luokka-asteiden 7-9 oman koulun tuntijakoon parhaiten soveltuvalla tavalla.

UUTTA RUOTSI 1 OPPIMATERIAALISSA!

Kesällä 2017 tätä materiaalia on uudistettu sisällön osalta käyttäjien toiveiden ja käyttökokemusten pohjalta.

 • Kaikkiin blogiteksteihin on laadittu helpotetut tekstit ja luettu ne ääneen. 
 • Kaikkiin dialogeihin on laadittu helpotetut dialogit ja luettu ne ääneen.
 • Kaikkiin sanastolukuihin on laadittu helpotetut ydinsanastot heikommille.
 • Opettajan oppaaseen, lukuun 1, on lisätty esimerkinomaisesti kurssin ajankäyttösuunnitelma.
 • Lukukohtaisiin opettajan oppaisiin on lisätty monistepohjia.

Suurkiitos kaikille, joiden palautteen ja ehdotusten ansiosta olemme voineet tehdä kirjasta entistä helppokäyttöisemmän ja ajantasaisemman!

Terveisin tekijät