Religion

RE1 Religion som fenomen – i kristendomens, judendomens och islams fotspår (GLP 2016)

Hanna Fagerudd Markus Finnilä Virpi Loikkanen Oskar Sirviö Anu-Elina Väkeväinen Mikael Jönsson
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

De studievänliga texterna, exemplena, bilderna, videofilmerna och uppgifterna av olika slag i Studeos RE1-kurs hjälper de studerande att känna igen centrala drag från religionsfenomenet i närmiljön, ifrån medierna och vid utlandsresandet. Läromaterialet visar, hur religionen är ett fenomen som lever i vår omgivning och hur mångfasetterat religionerna och det heliga i dem påverkar människornas och hela kulturers levnadssätt. För att förstå den västerländska kulturen och händelserna i världen betraktas religion som fenomen i synnerhet ur judendomens, kristendomens och islams perspektiv. De studerande lär sig att känna igen och jämföra dessa religioners karaktäristiska och gemensamma drag. Vid sidan av religion som fenomen behandlar kursen också irreligiositet.

Läromaterialet utvecklar de studerandes mångsidiga läsfärdighet, exempelvis att kunna läsa religioners budskap, bilder, symboler, texter och kulturer. Den stödjer de studerande i att bygga sin egen världsåskådning och utvecklar förmågan att diskutera och agera i olika situationer, där olika kulturer och åskådningar möts.

Tack vare Studeos speciella uppbyggnad sker inlärningen individuellt samt i växelverkan med de andra studerande genom olika funktionella arbetssätt och de inbyggda kommunikationsmöjligheterna. Det är lätt både för de studerande själva och läraren att planera, följa och bedöma de studerandes inlärningsprocess. Dessutom görs det behändigt att studera de aktuella religiösa frågorna ifrån medierna och ifrån religionernas egna källor.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla