Psykologia

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2016)

Minna Nummenmaa Johanna Salonen Kristiina Tallgren Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Oppimateriaali perehdyttää opiskelijan taitavaan ajatteluun ja ohjaa ymmärtämään ihmisen tiedonkäsittelyn periaatteita ja rajoituksia. Opiskelija oppii perustiedot ihmisen tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnasta sekä näiden hermostollisesta perustasta. Selkeät kuvat ja monipuoliset harjoitukset auttavat omaksumaan biologisen psykologian keskeisen käsitteistön. Lisäksi tutustutaan ongelmanratkaisuun, päätöksentekoon ja kieleen. Kiinnostavat ja selkeät tutkimusesimerkit avaavat kognitiivisen neurotieteen menetelmiä ja auttavat sisäistämään kokeellisen psykologisen tutkimuksen idean. Kurssimateriaali auttaa opettajaa ohjaamaan myös opiskelijoiden omia pieniä psykologisia kokeita. Aktivoivat ja oivaltamisen iloa tarjoavat harjoitukset soveltuvat tehtäväksi sekä ryhmissä että yksilötyönä. Harjoitukset ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa arkielämän ilmiöihin ja kehittämään omia taitavan ajattelun valmiuksiaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla