Biologia

BI2 Ekologia ja ympäristö (LOPS 2016)

Elina Harju Sakari Kannisto Päivi Mattila Johanna Vuollet
13,00 € / opiskelija (sis. alv. 10 %)

Kurssilla syvennytään ekologian perusteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen sekä ympäristöongelmiin ja niiden syihin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssilla toteutetaan itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ekologian perusteet, ymmärtää ekosysteemejä ja hahmottaa ihmisen toiminnan vaikutuksia niihin sekä osaa vertailla, analysoida, arvioida sekä tuntee menetelmiä ekosysteemien ja ympäristöongelmien tilaa ja vakavuutta. Lisäksi opiskelija ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden, oppii toimimaan niiden mukaisesti sekä osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan kehittämisprojektin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla